نقاشی پیشرفته

در این دوره که پیشنیاز آن نقاشی مقدماتی میباشد،هنرجو با تکیه بر مواردی که در نقاشی مقدماتی آموخته،به صورت تخصصی به تکنیک هایی نظیر آبرنگ و رنگ روغن بپردازد.